Share
domik

DANIŞMANLIK

KAMU İHALE DANIŞMANLIĞI

Firmamızın 16 yıllık bilgi birikimiyle, ihale sözleşme öncesi, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama, takip etme ve sonrasına ait süreçlerde karşılaşabileceğiniz sorunlara anlık çözüm önerileri sunmaktayız. Ayrıca ülke genelindeki Anlaşmalı avukatlarımız aracılığı ile Adli ve İdari davalar açmak sureti ile haklarınızı korumaktayız.

 • İhale kararlarına karşı itiraz süreçleri,
 • Kesinleşen ihale kararlarına karşı İdarelere ihale itiraz,
 • Kamu İhale Kuruluna itirazen şikâyet başvuruları,
 • Zeyilname Başvuruları,
 • Sözleşme Devir işlemleri,
 • İhale iptal kararlarının iptaline ait hukuk süreci,
 • Kamu ihale kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,
 • Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,
 • İhalelerden yasaklılık kararı sonucu tazminat davası açılması,
 • İhale Sözleşmesine ilişkin Yüklenici Firmaların idareler ile yaşadıkları sorunlara karşı Kanun hükümleri gereği Yüksek Fen Kurulunda Görüş İsteme Başvuru Hizmetleri,
 • İhale sözleşme feshi / tasfiyesi / devri,
 • Yer tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Birim fiyat farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ek imalatlara ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Yüklenici ile alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Yurtdışı şirketlere danışmanlık hizmetleri,

İhale öncesi ve sonrasına ilişkin ihale bazında ise ;

 • İhale dosyasının ilgili şartnameler uyarınca hazırlanması ve ilgili idareye sunulması,
 • İhale sonrası sözleşme imzalanmasına kadar olan sürecin takibi,
 • Sözleşme imzalanmasından sonra geçici kabul işlemlerine kadar idari şartnamelere uyulmasına yönelik işlerin takibi,
 • Kabul işlemlerini idari olarak yönetilmesi ve takibi,
 • Teknik ve İdari şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi,
 • İhale belgelerinin hazırlanması sürecinde destek,
 • EKAP uygulaması esnasında destek,
 • İhale tekliflerinin ve belgelerin mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sürecinde destek
 • Komisyon çalışmalarının tüm süreçlerinde, yapılması gereken iş ve işlemlerde hazırlanması gereken tutanaklarda destek,
 • İtiraz ve itirazen şikâyet süreçlerinde mevzuat desteği ve görüş sunulması,
 • Sözleşmenin imzalanması süreçlerinde destek,
 • İhale dosyasının doğru ve eksiksiz düzenlenmesi.

KEŞİF – METRAJ – YM

 • Mühendislik uygulama projelerinize yönelik keşif- metraj hazırlanması ile teknik ve özel şartnamelerin oluşturulması ve ihaleye esas yaklaşık maliyet dosyalarının hazırlanması,
 • Detaylı metraj hazırlanması,
 • Yapı maliyetinin hesaplanması aşamasında, Yapı içerisindeki her bir imalat kalemi için tüm proje, detay, mahal listesi ve teknik şartnameler oluşturulması, imalatın yerini ve miktarını da rahatlıkla görebileceği şekilde detaylı metraj sayfaları hazırlanması,
 • Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Diğer Kamu Kurumlarının Güncel Birim Fiyatları ile Keşif Hazırlanması,
 • Çıkarılan imalat miktarlarının doğru birim fiyatlar ile çarpımı neticesinde keşif (yaklaşık maliyet) bedelinin oluşturulmasıdır.  İlgili yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları (MSB, TCK, DSİ vs.) ve bu kurumların birim fiyat kitabında yer alan ve almayan imalat kalemleri için yaklaşık piyasa fiyatları ile söz konusu projelerin yaklaşık maliyet hesaplarının oluşturulması,
 • Mukayeseli Keşif Hazırlanması
 • İşin seyri esnasında oluşabilecek proje değişikliklerinde, imalatlar arasındaki maliyet farklarının ilk keşfe oranı bulunarak idareden onay alınması gerekmektedir. Proje değişikliğine esas imalat kalemlerinin her biri için detaylı metraj ve ihale tarihindeki güncel birim fiyatlar ile yaklaşık maliyet hesabı yapılarak mukayeseli keşiflerin ve buna bağlı As-Built projelerin oluşturulması,
 • Resmî kurumlara proje, yaklaşık maliyet hesabı ve şartname hazırlığı hizmeti veren müşavir firmalar için yaklaşık maliyet hesabının yanında idare tarafından istenen tüm teknik dokümanlar (teknik şartname, analiz, pursantaj tablosu, savunma istenilen iş kalemleri, sıralı iş kalemleri listesi vs.) hazırlanması.

KOOPERATİF DANIŞMANLIĞI

Sınırlı sorumlu konut yapı kooperatiflerine yönelik denetim, yönetim, genel kurul ve Ç.Ş.B.’lığı iç denetimlerine yönelik idari ve hukuksal ve yönetimsel danışmanlık,

 • Genel kurullara ilişkin süreçlerin oluşturulması ve takibi ile genel kurul sonrasındaki sürecin takibi, ÇŞB’lığı bağlısı ilgili birimler ile koordinasyonun sağlanması,
 • Yönetim kurulu ve denetim kurullarının görev ve sorumluluklarının kooperatifler kanunu dahilinde takibi,
 • Kooperatif üyelik işlemleri, üye kaydı, üyelikten çıkarma ve istifa eden üyelere karşın yapılacak idari ve hukuksal işlemlerin takibi ve yönetilmesi,